Prace ziemne

Przed rozpoczęciem prac ziemnych dookoła całego terenu prac należy ustawić ogrodzenie budowlane.

Środki bezpieczeństwa zabezpieczające przed wypadkami:

  • Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy dokonać oględzin.
  • W strefie 5 m od instalacji elektrycznych prace ziemne powinny być przeprowadzane ze szczególną ostrożnością.
  • Pionowe ściany rowów i wykopów głębszych niż 2 m należy usztywnić.
  • Wykopane masy ziemne należy ułożyć tak, aby się nie zsuwały.
  • Mas ziemnych nie wolno umieszczać w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu lub rowu.
  • W rowach głębszych niż 1 m zawsze muszą się znajdować drogi ewakuacyjne, np. drabiny lub schody.
  • Pomiędzy miejscem wykonywania pracy a drogą ewakuacyjną nie może być żadnych przeszkód fizycznych.
  • Podczas usuwania usztywnienia niedozwolone jest nieuzasadnione przebywanie w wykopie.
  • Niebezpieczne i strome pochyłości w kierunku rowów i wykopów należy wyraźnie oznaczyć za pomocą barier/taśm.