Prace z użyciem materiałów wybuchowych

Pracom z użyciem materiałów wybuchowych towarzyszy duże ryzyko obrażeń osób i uszkodzenia mienia/budynków. W celu uniknięcia szkód podczas wybuchu (np. przez odłamki) należy przestrzegać przepisów zawartych w Instrukcji dla osób nadzorujących prace z użyciem materiałów wybuchowych (2007). Osoba nadzorujące prace powinna posiadać certyfikat klasy A.

Środki bezpieczeństwa zabezpieczające przed wypadkami:

 • Podczas prac z użyciem materiałów wybuchowych trzeba zachować ostrożność i czujność!
 • Przed rozpoczęciem prac należy sporządzić plan ostrzegania, odstrzału i ucieczki, a także „Analizę bezpiecznej pracy”.
 • Należy ostrzec ewentualnych sąsiadów o planowanych pracach z użyciem materiałów wybuchowych. Należy wskazać datę i godzinę odstrzału, tak aby można było wyłączyć sprzęt wrażliwy na wstrząsy.
 • Należy zapoznać się z procedurami przenoszenia i przechowywania materiałów wybuchowych.
 • Należy zapewnić wystarczającą osłonę, a w szczególnych przypadkach ocenić konieczność użycia specjalistycznych osłon.
 • W razie potrzeby należy zmierzyć siłę i zasięg drgań.
 • W razie prac w pobliżu drogi należy ją zamknąć.
 • Należy ostrzec syreną przed odstrzałem.
 • Należy ustawić straże.
 • Ewentualne niezdetonowane materiały wybuchowe należy sprawdzić i unieszkodliwić.
 • Należy zapewnić, aby personel przebywał w bezpiecznej odległości.