BHP

Prace z użyciem materiałów wybuchowych

Pracom z użyciem materiałów wybuchowych towarzyszy duże ryzyko obrażeń osób i uszkodzenia mienia/budynków. W celu uniknięcia szkód podczas wybuchu (np. przez odłamki) należy przestrzegać przepisów zawartych w Instrukcji dla osób nadzorujących prace z użyciem materiałów wybuchowych (2007). Osoba nadzorujące prace powinna posiadać certyfikat klasy A. Środki bezpieczeństwa zabezpieczające przed wypadkami: Podczas prac z użyciem materiałów…
więcej

Prace ziemne

Przed rozpoczęciem prac ziemnych dookoła całego terenu prac należy ustawić ogrodzenie budowlane. Środki bezpieczeństwa zabezpieczające przed wypadkami: Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy dokonać oględzin. W strefie 5 m od instalacji elektrycznych prace ziemne powinny być przeprowadzane ze szczególną ostrożnością. Pionowe ściany rowów i wykopów głębszych niż 2 m należy usztywnić. Wykopane masy ziemne należy ułożyć…
więcej

Drogi na plac budowy

Na planie placu budowy pokazane są drogi dostępu dla pojazdów i pieszych. Ścieżki dla pieszych muszą być zawsze otwarte i możliwe do przejścia. Nie mogą na nich leżeć materiały. Drogi ewakuacyjne należy oznakować. Niebezpieczne i strome zbocza rowów i wykopów trzeba wyraźnie oznakować za pomocą barier/taśm. Teren niebezpieczny należy oznakować (ewentualnie odgrodzić) w przypadku: Montażu…
więcej

Osprzęt elektryczny

Przecinanie i naprawianie istniejącej instalacji elektrycznej oraz montaż nowej instalacji mogą być przeprowadzone jedynie przez wykwalifikowanych elektroinstalatorów. Środki bezpieczeństwa zabezpieczające przed wypadkami: Uszkodzone narzędzia elektryczne mogą stanowić zagrożenie dla życia. Nigdy nie wolno wkładać luźnych przewodów do wtyczek. Nigdy nie wolno używać bezpieczników „domowej roboty”. Sprzęt elektryczny należy chronić przed wilgocią. Kable i przewody wewnątrz…
więcej

Osprzęt gazowy

Na placu budowy mogą znajdować się pojemniki ze sprężonym gazem służącym do spawania, palenia, ogrzewania itd. Stwarzają one ryzyko pożaru lub wybuchu. Z tego względu butle powinny być przechowywane, transportowane i użytkowane zgodnie z przepisami i przez wykwalifikowany personel. Odpowiedzialność za przestrzeganie poniższych reguł bezpieczeństwa i użytkowanie butli z gazem we właściwy i bezpieczny sposób…
więcej